ما در داستان نویس نوجوان برای بهبود دسترسی به مقالات و اطلاعات، تصمیم به ادغام بخش "مجله (وبلاگ)" با سایت اصلی داستان نویس نوجوان گرفته ایم. این فرایند مدتی طول خواهد کشید و به مرور مقالات به سایت اصلی منتقل خواهد شد. با تشکر از همراهی شمابازگشت به سایت اصلی